7 less common words lợi hại đánh bật IELTS band 8

Để vươn tới mức điểm bandscore 8.0 không phải là một điều dễ dàng gì cả, đặc biệt là trong kĩ năng writing - phần thi cần dùng nhiều nhất ngữ pháp, cấu trúc và những từ vựng ăn điểm.