Tổng hợp các câu tường thuật trong tiếng anh , bài tập & đáp án & cách sử dụng

 


cau tuong thuat

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC BLUESEA

  • Hồ Chí Minh: 42 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1

  Tel: (028) 54 39 9999 / 0901 83 85 86

  • Hà Nội: Tầng 5, 15 Vạn Phúc, Ba Đình

  Tel: (024) 38 555 777 / 0901 57 45 45 / 0988 23 00 39

Website: duhocbluesea.edu.vn    Email: info@bluesea.edu.vn

 

Câu tường thuật trong tiếng anh

REPORTED SPEECH(Câu tường thuật): là câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói trực tiếp

  • Lời nói trực tiếp (direct speech): là nói chính xác điều ai đó diễn đạt (còn gọi là trích dẫn). Lời của người nói sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ex: She said ,” The exam is difficult”.

  • Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một người khác dưới dạng gián tiếp, không dùng dấu ngoặc kép.

Ex: Jane said,”I want to go home” -> Jane said she wanted to go home. (indirect speech)

Có 3 dạng câu tường thuật:

1. COMMANDS / REQUESTS (Câu mệnh lệnh, câu đề nghị)

 - Mệnh lệnh khẳng định:

   Direct:             S + V + O: “V1 + O …”

   Indirect:          S + asked / told + O + to-inf + ….

Ex: He said to her: “Keep silent, please.”    

     → He told her to keep silent.

       “Wash your hands before having dinner, Lan.” the mother said.

     → The mother told Lan to wash her hands before having dinner.

- Mệnh lệnh phủ định:

Direct:                 S + V + O: “Don’t + V1 + …”

Indirect:              S + asked / told + O + not + to-inf ….

Ex: “Don’t forget to phone me this afternoon,” he said.

        → He reminded me to phone him that afternoon.

       The teacher said to the students: “Don’t talk in the class.”

      → The teacher told the students not to talk in the class.

Tùy theo ngữ cảnh trong lời nói động từ tường thuật said hoặc said to có thể đổi thành told, asked, advised, persuaded, directed, begged, encouraged, remind 

Ex: The doctor said to his patient: “Do exercise regularly.”

     → The doctor advised his patient to do exercise regularly.

2. STATEMENT (Câu trần thuật)

Direct:            S + V + (O) : “clause”

Indirect:         S + told / said + (O) + (that) + clause

    Note: said to → told

Ex: Tom said, “I want to visit my friend this weekend.”  

      → Tom said (that) he wanted to visit his friend that weekend.

      She said to me, “I am going to Dalat next summer.”

      → She told me (that) she was goingto Dalat the following summer.

3. QUESTIONS (Câu hỏi)

a.      Yes – No question

Direct:           S + V + (O) : “Aux. V + S + V1 + ….?”

Indirect:        S + asked + O + if / whether + S + V + ….

Ex: He asked: “Have you ever been to Japan, Mary?”  

 → He asked Mary if / whether she had ever been to Japan.

      “Did you go out last night, Tan?” I asked  

 → I asked Tan if / whether he had gone out the night before.

 

b.      Wh – question

        Direct:           S + V + (O): “Wh- + Aux. V + S + V1 +  …?”

        Indirect:        S + asked + O + Wh- + S + V + ….

Ex: “How long are you waiting for the bus?” he asked me.

     → He asked me how long I was waiting for the bus.

Các quy tắc biến đổi trong câu tường thuật:

  • Biến đổi thì của động từ và động từ khuyết thiếu theo bảng sau:

Direct speech

Reported speech

Present simple

Past simple

Present continuous

Past continuous

Present perfect

Past perfect

Past simple

Past perfect

Present perfect continuous

Past perfect continuous

Past continuous

Past perfect continuous

will

would

can

could

must/ have to

had to

may

might

  • Biến đổi đại từ và các từ hạn định theo bảng sau:

Direct speech

Reported speech

Subject pronouns

I

he/ she

You

I/ We/ They

We

We/ They

Object pronouns

me

him/ her

you

me/ us/ them

us

us/ them

Possessive adjectives

my

his/ her

your

my/ our/ their

our

our/ their

Possessive pronouns

mine

his/ hers

yours

mine/ ours/ theirs

ours

ours/ theirs

Demonstratives

this

the/ that

these

the/ those

  • Biến đổi trạng ngữ chỉ thời gian và nơi chốn theo bảng sau:

Direct speech

Reported speech

here

there

now

then/ at that moment

today/ tonight

that day/ that night

tomorrow

the next day

next week

the following week

yesterday

the previous day
the day before

last week

the week before

ago

before

 

DANH ĐỘNG TỪ (V-ING) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

Khi lời nói trực tiếp là lời đề nghị , chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi, …động từ tường thuật cùng với danh động từ (V-ing) theo sau nó thường được dùng để chuyển tải nội dung lời nói trên.

a.      Reporting Verb + V-ing + ….

Deny (phủ nhận), admit (thừa nhận), suggest (đề nghị), regret (nuối tiếc), appreciate (đánh giá cao, cảm kích)

Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.”     

→ Peter denied stealing the painting.

      “Why don’t we go out for a walk?” said the boy.       

→    The boy suggested going out for a walk.

 

b.      Reporting Verb + (Someone) + Preposition + V-ing + ….

-          thank someone for                 (cám ơn ai về ….)

-          accuse someone of                (buộc tội ai về …)

-          congratulate someone on      (chúc mừng ai về ….)

-          warn someone against          (cảnh báo ai về ….)

-          dream of                                (mơ về …)

-          object to                                (chống đối về ….)

-          apologize someone for         (xin lỗi ai về …)

-          insist on                                (khăng khăng dòi …)

-          complain about                     (phàn nàn về ….)

Ex: “I’m happy to know that you win the game. Congratulations!”, Jim said to Mary.

      →    Jim congratulated Mary on winning the game.

       Daisy said: “Thank you for helping me”  

 →     Daisy thanked me for helping her.

Note:

1. Why don’t you / Why not / How about   →  suggested + (someone) + V-ing …

Ex: “Why don’t you send her some flowers?” he said.

      → He suggested me sending her some flowers.

2. Let’s  →  suggested + V-ing …

    Let’s not   suggested + not + V-ing …

Ex: “Let’s meet outside the cinema,” he said.    

 → He suggested meeting outside the cinema.

      She said: “Let’s not talk about that problem again.”

 → She suggested not talking about that problem again.

3. Shall we / It’s a good idea      suggested + V-ing …

Ex: “It’s a good idea to go for a picnic this weekend,” she said.

 → She suggested going for a picnic that weekend.

 

ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (TO-INFINITIVE) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

Khi lời nói gián tiếp là một lời đề nghị, mệnh lệnh, ý định, lời hứa, lời yêu cầu, …động từ tường thuật cùng với động từ nguyên mẫu theo sau nó thường được dùng để chuyển tải nội dung lời nói này.

a. Reporting Verb + To-inf …

- agree                                      demand (đòi hỏi)                     guarantee (bảo đảm)

- hope                                       promise                                  swear (thề)

- threaten (đe dọa)                      volunteer                                offer (đưa ra đề nghị)

- refuse                                     consent (bằng lòng)                 decide

 Ex: “I will give you my book if you need it,” said my friend.

         → My friend offered to give me her book if I needed it.

b. Reporting Verb + Object + To-inf …

- ask (bảo, yêu cầu)                   advise (khuyên)                       command (ra lệnh)

- expect (mong đợi)                    instruct (hướng dẫn)               invite (mời)

- order (ra lệnh)                          persuade (thuyết phục)            recommend (khuyên)

- remind (nhắc nhở)                    encourage (cổ vũ)                    tell (bảo)

- urge (thúc giục)                        warn (cảnh báo)                      want (muốn, mong muốn)

Ex: “Don’t forget to lock the door,” I said to my sister.

       →  I reminded my sister to lock the door.

       Ann said: “Come to my place whenever you are free.”

       → Ann invited me to come to her place whenever I was free.

Note:

1. Lời đề nghị: 
    Would you / Could you / Will you / Can you     →   asked + someone + to-inf
     Would you mind / Do you mind + V-ing     →    asked + someone + to-inf

Ex: “Can you read the instructions again?” she said.

      → She asked me to read the instructions again.

       He said: “Would you mind opening the door, please?”

       → He asked me to open the door.

Lưu ý:

Các trường hợp sau đây thì không giảm thì động từ:

Nói về chân lý, sự thật.

Thì quá khứ hoàn thành.

Trong câu có năm xác định.

Các câu có cấu trúc sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF loại 2, 3

Hãy đến trung tâm luyện thi ielts BLUESEA khi bạn muốn đạt điểm số cao nhất. Bạn có thể tìm hiểu thêm thang điểm ielts tại đây.

=> Các loại câu điều kiện trong tiếng anh