Thì hiện tại đơn (present simple). Cấu trúc & bài tập thì hiện tại đơn

Cùng ôn lại kiến thức về một trong thì cơ bản trong tiếng anh cùng trung tâm luyện thi ielts Bluesea nào các bạn!

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì này diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn là gì? Thì hiện tại đơn trong câu thường có những từ sau: Every, always, often , usually, rarely , generally, frequently.

thi hien tai don

Cách sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng anh

 • Dùng để diễn tả thói quen hoặc những việc thường xuyên xảy ra ở hiện tại

Ex: We go to work every day.  (Tôi đi làm mỗi ngày) My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn thức dạy sớm.)

 • Dùng để diễn tả những sự vật, sự việc xảy ra mang tính quy luật

Ex:  This festival occur every 4 years. (Lễ hội này diễn ra 4 năm một lần.)

 • Dùng để diễn tả các sự thật hiển nhiên, một chân lý, các phong tục tập quán, các hiện tượng tự nhiên.

Ex: The earth moves around the Sun. (Trái đất quay quanh mặt trời)

 • Dùng để diễn tả lịch trình của tàu, xe, máy bay,…

Ex: The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu khởi hành lúc 8 giờ sáng mai.) 

Công thức thì hiện tại đơn (HTĐ)

VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG

 • (Khẳng định): S + Vs/es + O
 • (Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O
 • (Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?

VỚI ĐỘNG TỪ TOBE

 • (Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O
 • (Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O
 • (Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O

Cách nhận biết thì hiện tại đơn

 • Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).
 • Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm)
 • Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần / hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Các bạn hãy luyện tập về thì hiện  

Bài 1: Điền trợ động từ:

I ………. like tea.

He ………. play football in the afternoon.

You ………. go to bed at midnight.

They……….do the homework on weekends.

The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

My brother ……….finish work at 8 p.m.

Our friends ………. live in a big house.

The cat ………. like me.

Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

He always wear/wears a white coat.

They never drink/drinks beer.

Lucy go/goes window shopping seven times a month.

She have/has a pen.

Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.

Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teacher.

She teach/teaches students.

Các bạn luyện tập bài tập nhiều hơn nữa để nắm chắc thì hiện tại đơn nhé!

Xem thêm: Các thì trong tiếng anh

----ANH NGỮ BLUESEA CÙNG BẠN CHINH PHỤC TIẾNG ANH-------